Prosečský rybník

 V Proseči byl malý rybník od nepaměti. Přitékaly do něj dva menší potoky, jeden z nich pramenil v trati Na krbu, druhý pak v trati Pod bukovskou cestou. Využíval se jako zásobárna vody, ale dlouhá desetiletí způsoboval mnoho problémů.

 Obecní výbor Proseče v čele se starostou Antonínem Páskem začal v roce 1885 tyto problémy řešit. Dle zápisů ze zasedání obecní výboru totiž „každoročně velmi málo chybí k tomu, aby se rybníček po dešti návalem vody protrhl a obec zaplavoval, následně pak dosti velkými náklady musí být skoro každoročně opraven“. Proto se dohodlo, že následující jaro (výbor jedna konce října) bude kolem zmíněného rybníčka nasypána hráze a živým plotem či jiným divokým či ovocným stromovím nahusto posázena bude. Obec tak ušetří značné prostředky za každoroční opravy a škody po povodních a díky výsadbě se hráz dle představitelů obce značně zpevní. Jakmile rybník bude řádně upraven, bude do něj možné vysadit také ryby. Tato fáze opravy skončila 26. října 1899, kdy bylo rozhodnuto také o tom, že se nakoupí ryby a jelo se pro ně do Jedovnic a Rájce.

 V období éry starosty Jaroslava Pokladníka (1931 – 1946) se přistoupilo k plánům regulace místního potoka a další úpravy rybníka. První diskuse o stavu rybníka se uskutečnila na zastupitelstvu v červenci 1928. Úprava - dle vyhlášky okresního úřady v Brně ze dne 11. června 1934 - měla znamenat rozšíření, prohloubení a zpevnění břehů na rybniční hrázi dlažbou. V horní mělké části rybníka bude zřízeno brodidlo a levostranný přítok (tj. potok, co teče od místní trati Na krbu) bude v délce 25 metrů upraven. Pro odvádění velkých vod bude v rybniční hrázi zřízen dvou metrový přepad s odtokem do potoka. Pro vypouštění rybníka pro případné čištění mělo být v nejnižším místě zřízeno betonové potrubí o světlosti 40 cm. Potok vytékající z rybníka měl být upraven na šířku půl metru a mírným sklonem, dno i svahy potoka měly být vydlážděny, aby tak mohla být neškodně odváděna velká voda (cca 0,8m3/s). Celkové délka této úpravy měla být 62 metrů, dalších 84 metrů potoka se mělo vést v betonovém potrubí o světlosti 80 cm, přechod z regulovaného potoka do betonového potrubí měl být vyřešen jako vtoková šachta s lapačem splavenin, s železným brlením a poklopem. Pamatovalo se i na odtok dešťové vody od domů, které měla být řešena dlážděnými rigoly se zaústěním do dešťové pustě, které měla být umístěna vedle mostu okresní silnice na par. čísle 483/1.

 Vypracování projektu regulace potoka a hospodářské nádrže včetně veškerého místního měření bylo vypracováno Technickou kanceláří moravskoslezských obcí, měst a okresů v Brně a to za částku 5.163 korun. Celkové náklady neměly dle plánovaného rozpočtu překročit částku 41 tisíc korun, obec Proseč požádala Zemský úřad v Brně o dotaci. Dne 5. října schválil tento zemský úřad dotaci ve výši 60% z celkového rozpočtu, vedením výběrového řízení na stavitele byla pověřena Stavení správa zemědělsko-technická v Brně. Sešly se celkově tři nabídky:

Ing. V. Koudelka, Brno                                 26.688,40 Kč

Ing. J. Dezort, Brno                                      27.864,80 Kč

Ing. A. Schwarz, Brno                                  28.494,05 Kč

 V těchto nákladech nebyla obsažena dodávka kamene, kterou si vyhradila dodat přímo obec Proseč. Dle nařízení Stavební správy měl být jako nejlevnější vybrán Ing. Koudelka z Brna a tomu měla být práce zadána. A to se také stalo, když dne 30. prosince 1934 pověřilo prosečské zastupitelstvo stavbou Ing. Václava Koudelku, který následně stavbu dle zadaných parametrů provedl. V březnu 1936 bylo hotovo a starosta informoval zastupitelstvo o konečném rozpočtu. Rozpočet byl překonán o cca 5tis. korun, v konečném vyúčtování jsou i odpracované hodiny nezaměstnaných, povoznická práce odpracovaná zdarma, atd. Celkový rozpočet (včetně zdarma odpracovaných hodin, které se však vždy na základě výpočtu ceny stavby musely započítat) byl 46.145 korun, platilo se ale jen 27.697 kroun a to ještě ze státních subvencí, takže obec tato oprava nakonec stála jen 2.899 korun.


 

Zdroje:

SOkA Blansko, Archiv obce Proseč (1826 - 1945), I. Knihy, Knihy protokolů ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva a rady 1885 - 1901
SOkA Blansko, Archiv obce Proseč (1826 - 1945), I. Knihy, Knihy protokolů ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva a rady 1922 - 1948
SOkA Blansko, Archiv obce Proseč (1826 - 1945), III. Spisy, Regulace potoka a návsi
© Stabilní katastr - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (https://archivnimapy.cuzk.cz/)