Obecní kapličky a zvonice

 Obě vesnice, jak Březina, tak Proseč, měly své kaple, které se nazývaly "zvonice". V Březině stála kaplička před domem č. 9 (dnes Březina 18) a v roce 1912 byla zbourána. Aby se mohlo dále zvonit, byla na střeše budovy obecní kanceláře postavena dřevěná zvonice, do které byl zvon zavěšen. Za druhé světové války došlo vládním nařízením z 26. listopadu 1941 k rekvizicím zvonů - kvůli získání barevných kovů pro válečné účely. Z Březiny i Proseče byla zvony odvezeny 9. dubna 1942. Po druhé světové válce se našly v Norimberku a byly vráceny.
 


Obecní zvonice a kaplička v Březině


 Na návsi  v Proseči stávala až do roku 1891 obyčejná zvonice, vedle ní stála až do roku 1921 obecní šatlava. V roce 1891 zámožný soukromník Pavel Malota (*1829), rodem z Tovačova, mající zde své příbuzné, nechal svým nákladem zvonici opravit a přebudovat na kapli s oltářem Panny Marie Lurdské. Farní kronika informuje: Dne 12. srpna 1894 byla posvěcena P. Dominikem Kocmanem, rodákem prosečským. Kázání měl světitel. Uvnitř byl oltář se soškou Panny Marie, se kterou chodily družičky na pouť do Sloupu. Do té doby se u kapličky konávaly májové a jiné pobožnosti. Zajímavé je, že Malota zemřel 5. dubna 1917 ve věku 88 let úplně zchudlý a opuštěný.

 Od roku 1936 se začíná plánovat rozšíření cesty, úprava návsi a postavení nové obecní zvonice (viz příspěvek Úpravy návsi v Proseči). Obecní rada požádala místní občany o příspěvek k financování těchto úpravy a to dne 29. srpna 1936. Dle následného návrhu financování z roku 1937 se mezi občany vybralo 340 Kč, pozořický velkostatek darovat „jednou pro vždy“ částku ve výši 100 Kč, stát přispěl celkovou částkou 4.690 Kč (z toho dva tisíce korun věnovala ministerstvo sociální péče „ku zmírnění nezaměstnanosti vzniklé hospodářskou krizí po 1. světové válce“). Úpravy začaly až v roce 1940, tedy již v období Protektorátu Čechy a Morava. Starosta Jaroslav Pokladník oslovit Okresní výbor v Brně-venkově s žádostí o poskytnutí peněžitého příspěvku na prováděcí náklady a to ve výši 15.000 protektorátních korun. Podstatně vyšší cena, než odhadovaná cena z roku 1937, byla zapříčiněna právě zavedením nové měny, kdy byla původní česká měna silně podhodnocena a ceny tak vzrostly.

 Smutný konec potkal obecní kapličku dne 24. dubna 1976. V tento den totiž byla kaplička zdemolována a stavební materiál z ní byl převezen k obecnímu rybníku. V lednu 1976 byla slavnostně otevřena nová prodejna Jednoty. Na jejím místě stál dříve dům č. 22 (dnes Březina 122) pana Josefa Orálka, který dům prodal obci. A právě před tímto domem stála obecní kaplička. Pravděpodobně se nehodila do nové socialistické výstavby a tak byla zdemolována.

 


Obecní zvonice a kaplička v Proseči, leden 1976


Po zbourání kaple bylo přislíbeno, že buďto na nově budované požární zbrojnici bude postavena věž pro umístění zvonu sv. Jiří (váží 78 kg, na plášti jsou dva reliéfy - sv. Florián a sv. Jan a Pavel. Dále nápis: Liborius Martinu in Brinn 1774), což se bohužel nestalo, anebo bude postavena nová samostatná kaple. Po roce 1980 byl farní úřad ochoten postavit novou zvonici v parku vedle obecního úřadu, politiky ale církvím tehdy příliš nepřála. Přišel listopad 1989 a bylo vysloveno přání postavit větší kapli s možností sloužit v ní mši svatou. Přání se začalo plnit. Základní kámen posvětil svatý Otec Jan Pavel II. při své návštěvě na Velehradě 22. dubna 1990. Plán kaple vypracoval ing. Arch. Müller z Brna. Stavbu jsme zahájili 1. června 1993. Historickým dnem byla neděle 17. září 1995, kdy biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle posvětil oltář i kostel, který je zasvěcen Panně Marii, Matce církve.

 

Kde stály obecní kapličky?

(po kliknutí se mapka zvětší, místo je označeno křížkem)

  

 

Zdroje:

SOkA Blansko, Archiv obce Proseč (1826 - 1945), III. Spisy, Zvonice a úpravy návsi
© Stabilní katastr - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (https://archivnimapy.cuzk.cz/)
Kronika obce Březina 1966 - 1985