Pomístní názvy polních tratí a lesů

V minulosti, stejně jako dnes, získávala místa různé názvy. Bylo potřeba nazvat lesy, louky a pole, aby se lidé lépe orientovali v tom, kde se mají potkat, kde je potřeba kácet pro pána stromy či na jakém poli je potřeba již žnout obilí. Některé názvy se uchovaly dodnes, některé zanikly. A proto jsem připravil mapu (ta se po kliknutí otevře ve větším rozlišení na nové stránce), která tyto pomístní názvy připomíná a to včetně vysvětlivek, jak tyto názvy mohly vzniknout.

Vysvětlení pomístních názvů

U luže
 

Lesy U luže, Vysoká a Drahyna je pásmo lesů západně a severozápadně od obce. V lese U luže bývalo do roku 1924 šestnácet malých selských vápenek, pro jejichž potřeby si tam paliči vápna kopali jámy na zachycení vody. Odtud pochází název.
(lidově: Ho lože, k Loži, nad Ložó)
 

Vysoká

 

Les Vysoká sousedí s lesem U luže a tvoří s ní hřeben. Protože je vyvýšena nad okolní terén, začalo se lesu říkat Vysoká (493 m.n.m). Les se vzpomíná již ve 13. století.
(lidově: Vesoká, na Vesoké, pod Vesokó)
 

Drahyna

Les Drahyna sousedí s lesem Vysokou a pokračuje k Josefovskému údolí, dříve zvaném Žlebu, mezi Křtinami a Adamovem. Vznik názvu není znám. Dnes jsou tyto lesy katastrálně zaneseny jako Výpustek podle známé jeskyně v Josefovském údolí.
 

Pod kapličkou

Polní trať, která se rozkládá severně od obce, půda na podkladě modrého vápence. Trať má jméno od kapličky stojící po pravé straně silnice směrem do Křtin. Kdo a kdy kapličku postavil, není známo a zápis o posvěcení kapličky není ani v kronice římsko-katolického farního úřadu ve Křtinách.
(lidově: Pod kapličkó, ho kapličke)
 

Na jezerách

Polní trať ležící západně od obce, tvořící z obou stran mírný protáhlý žlíbek zalučněný, o němž lidová pověst říká, že tam bývalo podzemní jezero. Mohlo to být v dávných dobách a od té doby bylo splachovanou půdou zaneseno a zaniklo. Na tuto možnost poukazuje i okolnost, že při kopání studní na levé obydlení straně trati při státní silnici přichází se pravidelně na vrstvu seschlého bahna. Odtud název trati, zapsáno od Leopolda Blažíka, dělníka z Březina 70.
 

Výpustek

Polní trať v blízkosti Josefovského údolí bohatého na jeskyně, kde se nachází o krápníková jeskyně Výpustek, od níž má trať své pojmenování.
(lidově: Vépustek, ve Vépustku, ho Vépustka)
 

Za humnama

Polní a lesní trať jihozápadně od obce za ovocnými zahradami usedlostí čili za „humny“, odtud název pocházející již z dob založení obce.
 

Studýnky

Polní a lesní trať jihozápadně od obce. Tvoří také zalučněný žlíbek. Název tratě pochází od nepamětných časů, kdy na místních loukách měly být studánky. Dle prvorepublikové kroniky zde pramenila velmi dobrá a studená voda, ovšem na začátku dvacátých let 20. století studánky vyschly v po roce 1927 se v nich už žádná voda nevyskytovala. Dokonce je málo známá pověst, že se prý na louce a na její po deštích změklé půdě kdysi propadly koně s celou fůrou sena. 
(lidově: ho stodýnek, Stodýnky)
 

Kubšuvka

Neboli Kubšuva skalka, je ostrůvek s křovinatým a stromovým porostem v tratu Studýnky, nehodící se k obdělávání, protože je na vyvýšeném místě s kamenitou půdou a skalnatým povrchem.
 

Domovina

Polní trať jižně od obce. Do roku 1924 zde býval panský Lichtenštejnský les, jehož část byla při pozemkové reformě vykácena a přeměněna na pole pro bezzemky, kteří se organizovali v lidovém družstvu „Domovina“ (družstvo založeno 1921) a tak i polní trať po tomto družstvo dostala svůj název. Dnes je v rukou jednotlivých majitelů, v její části vyrostlo několik chat.
 

Občina

Les, pole a louka v majetku obce Březina – tady obecní občina. Pole z velké části obhospodařovali soukromníci jako záhumenky, o les se starala obec, následně byl zestátněn a po převratu opět vrácen obci Březině.
(lidově: Vubčina, Ubčina, ve Vubčině)
 

Vlčenec

Polní trať severně od obce. Sousedí s lesem Vlčenec. V dávných dobách praobyvatel v této oblasti obývalo les a okolní lesostep mnoho vlků, kteří zde zůstali až do dob středověků, proto tato trať nese toto jméno.
(lidově: Vlčinec, ho Vlčenca, ve Vlčenco)
 

Nad bednárnou 

Polní trať horního severního konce obce, bývalé Proseče. Jak jméno vzniklo, není dle pamětníků jasné, ale dá se soudit, že cca před rokem 1784 v této části obce byla nějaká větší bednářská dílna, která vyráběla a opravovala pivní sudy pro pivovar v sousedních Křtinách, které společně s bývalou obcí Prosečí byly zbožím premonstrátského kláštera v Brně – Zábrdovicích zrušeného v roce 1784 císařem Josefem II.
(lidově: Nad bednárnó)
 

Nad pivovarem

Polní trať části katastru na sever od obce, ohraničená ze tří stran lesem Vlčenec. Právě proto, že se trať nachází nad bývalým křtinským pivovarem, je tak pojmenována. Z bývalého klášterního pivovaru dodnes stojí jednopatrová budova adaptovaná na bytové jednotky a za ní v lesní stráni je dosud zachované klenutí pivovarského sklepa. Roku 1750 pivovar vařil 567 sudů piva ročně.
 

Votíšky 

Polní trať, která se táhne od lesa Votíšky východně od obce. Od roku 1924 byla část tohoto lesa vykácena pro bezzemky sdružené v družstvě Domovina, i proto se někdy i této lokalitě říká Domovina, ale správné označení je Vojtíšky. Les Votíšky dříve býval majetek obce, která však za finančních potíží les prodala rodu Lichtenštejnů.
(lidově Vojtíšky, Votíške, ho Votížek, z Votížek)
 

Pod bukovskou cestou

Polní trať, dnes již víceméně zastavěná domy podél silnici na Bukovinu, odtud trať přijala své jméno. Až do roku 1902 zde silnice nebyla a vedla zde pouze vozová cesta.
(lidově: Pod bokovskó cestó)
 

Nad loukou

Polní trať jižní od obce nad zalučněným žlíbkem od lesa Votíšky ke vsi a podél zahrad k rybníku. Protože se trať rozkládala nad těmito loukami a zahradami, tak dostala svůj název nad loukou.
(lidově: Nad lókó)
 

Pastvisko

Polní trať známá také jako „Na pastvisku“, východně od obce. Do roku 1784, kdy býval v Proseči zábrdovický dvůr, se zde pásl hovězí dobytek.
 

Horní a Dolní Sviny

Polní trať jihovýchodně od obce při cestě Ochoz – Bukovinka. Po pravé silnici jsou Horní Sviny, po levé pak Dolní Sviny. Vznik pojmenování není bohužel znám, je možné, je jméno odvozeno od toho, že se zde chovala prasata, protože na vedlejším pastvisku se pásl hovězí dobytek.
(lidově: Svině, na Svínech, ze Svin)
 

Na zahrádkách

Malá polní trať jihovýchodně od obce. Proč se této lokalitě tak říká, není dnes známo, protože již více než sto let zde zahrady nikdo nepamatuje, vždy šlo o pole. Opět je možné, že před rokem 1784 v době premonstrátského panství zde byly zahrady pro prosečský dvorec.
(lidově: Na zahradech)
 

Nad krbem

Polní trať jižně od obce. Pojmenování má od krbu, tj. vyzděné kryté studánky, necelý metr hluboké s vydatným pramenem nejchutnější vody v celé obci, které je za zahradami při záhumení cestě poblíž obecního rybníka. Studánce se říkalo krb a říká se místu tak dosud, třeba že byl následně opatřen pumpou. Pro vodu zde docházeli lidé z celé vesnice, protože byla opravdu výjimečná. Vzhledem k vydatnosti pramene následně JZD postavilo vedle vodárnu, která je však již dneska zrušena.
(lidově: ho krba, vod krba)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Výpustech (lidově: Vépustek, ve Vépustku,ho Vépustka)

 

 

Zdroje:

Kronika obce Březina 1966 - 1985
Stabilní katastr a císařské povinné otisky Proseč (https://archivnimapy.cuzk.cz)