Čestné občanství pro Maximiliana Schöna

Psalo se úterý, dne 1. dubna 1902. V odpoledních hodinách se, na společné sezení, schází obecní výbory (dnes zvaná zastupitelstva) obcí Březina a Proseč. Na programu jednání je několik bodů, většina se však zabývá dozvuky velkého požáru, který tyto obce zachvátil na den sv. Jiřího, tedy 24. dubna 1901.
 

Požár vypukl kolem druhé hodiny odpoledne v domě č. 24 u Dominika Kocmana. Podle vyprávění starých pamětníků, tehdy u Kocmanů škvařili sádlo na ohništi pod otevřeným komínem. Když do škvařícího sádla přilévali trochu vody, vzňalo se a vylétlo komínem. Vál západní vítr směrem na Březinu, hořící sádlo se trhalo na menší kousky a kam zapadlo, tam zapálilo. Tehdy byla všechna stavení kryta vesměs slámou a šindelem a při každém domě byla zásoba palivového dříví. 


Obecní výbory obou obcí se na svém zasedání usnesly, aby v tento výroční den požáru byla každoročně ve křtinském chrámu (Březina ani Proseč tehdy neměly kostel, kde by se mše mohla sloužit) sloužena mše svatá za účasti školní mládeže, členů sboru dobrovolných hasičů a všech obyvatel. A to každoročně o desáté hodině dopolední. Tato tradice se dodržuje dodnes, bohoslužby se konají již v březinském filiálním kostele.

Pro tento příspěvek je však důležitější další bod jednání, kterým byla diskuse a následné hlasování o čestném občanství pro Maximiliana Schöna. Císařský a královský okresní hejtman okresu Brno-venkov, pod který obce spadaly, totiž při tomto velkém požáru aktivně pomáhal a to jak při hašení, tak při záchraně lidských životů a zbylého majetku. Obecní výbory pod vedením březinského starosty Havla Kubeše a prosečského starosty Jana Orálka jednomyslně schválily usnesení, že se Maximilian Schön stane prvním čestným občanem obce Březina. O náklady na vyhotovení diplomu čestného občana se obce podělily rovným dílem.

Diplom o udělení čestného občanství je dnes uložen v Státním okresním archivu Blansko, po opravdu velké snaze bylo svoleno k jeho digitalizaci, která mě bohužel stála nemalé peníze. Z důvodu autorských práv zde není plné rozlišení, které mám k dispozici. Na diplomu je otisk obecního razítka obce Březina, které bylo poprvé využito v roce 1850, což dokládá datum na razítku.
 

 

Zdroje:
SOkA Blansko, Archiv obce Březina (1827-1945), I. Knihy, Knihy protokolů ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva a rady 1896 - 1908
SOkA Blansko, Archiv obce Březina (1827-1945), III. Spisy, Čestné občanství pro Max Schöna, hejtmana okresního