Tresty a trestní listy

 Co se přestupků a trestných činů týče, nebyly Březina ani Proseč od těchto věcí uchráněny. Stejně jako všude jinde docházelo ke krádežím, podvodům a dalším záležitostem, které musely být nějakou formou trestány. Z pohledu výkonu policejní správy patřily obce Březina a Proseč do okrsku četnické stanice ve Křtinách. Co se týče trestů, tak kratší tresty (do cca týdne) si místní odpykali právě ve Křtinách, delší tresty pak povětšinou v Brně.

 V roce 1918 po vzniku samostatného Československa toto v důsledku recipročního zákona převzalo i stávající rakouský systém justiční a vězeňský, který však byl na pokraji úpadku. I nadále státní správu soudů, státních zastupitelství a věznic provádělo Ministerstvo spravedlnosti, nyní s nově upraveným postavením dle zákona č. 2/1918 Sb., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém.

 Dle trestních listů, které jsou v dnešní době uloženy ve Státním okresním archivu Blansko, pod který Březina spadá, je možné vyčíst, kolik přestupků a trestných činů bylo na území našich obcí spácháno. Protože jsem se však nechtěl zabývat mnohdy nudnými statistikami, zaměřil jsem se na zajímavosti uvedené v těchto trestních spisech a sepsal především přestupky a trestné činy zajímavé, stejně jako soudem určené tresty. U některých trestů vyměřil soud kromě pobytu ve vězení také tzv. tvrdou loži. Dle tehdejšího trestního zákonu šlo o toto: "Zostření vykázáním tvrdého lože záleží v tom, že se obmezí trestanec na pouhé desky, což díti se smí jen ve dnech ne nepřetržitě za sebou jdoucích a ne častěji než třikrát v týdnu." Zajímavostí z dnešního pohledu je možnost ztráty volebního práva. K tomu docházelo i těžších trestných činů či takových činů, které ohrožovali morálku - jako například krádeže z potřeby získat, tudíž ne z nouze. Soud mohl rozhodnout a občana Československa zbavit volebního práva (většinou pro místní zastupitelstva), takže se daný jedinec nemohl voleb účastnit.

 V krátkosti bych chtěl ještě napsat něco o místních recidivistech, které jsem v trestních listech objevil. Jak v Březině, tak Proseči bydleli obyvatelé, kteří k zákonům příliš nevzhlíželi. Většinou šlo o menší zlodějíčky, kteří byli dvakrát či třikrát chycení a odsouzeni. Za dob první Československé republiky však v těchto obcích řádili také dva kriminálnicí par excellence. Šlo o Jana Maňáska (*1888) z Proseče, který byl mezi léty 1921 až 1934 celkově 15x souzen a to za různé typy krádeží, od těch menších až po větší činy a vždy (tedy pokud ho četnictvo odhalilo) skončil v žaláři. Po většinu této doby mu bylo odebráno i volební právo a byl mu přidělen policejní dozor, protože však křtinská četnická stanice byla přeci jen přes kopec, tak se Jan Maňásek činil stále. Druhým, byť menším recidivistou, byl Josef Juřina (*1909) z Proseče. Juřina byl chudým obyvatelem Proseče, celkově 9x byl souzen za krádež (většinou z nouze) a také pro lenost dle zákona o tuláctví.

 Aby byl příspěvek o trestných činech, přestupcích a vyměřených trestech kompletní, je nutné uvést také pár příkladů mezd a cen, které odpovídají roku 1929. Díky tomu můžete srovnat výše trestů, kdy byla nařízena platba odškodného či pokuta. I z dnešního pohledu se některé částky zdají velice vysoké. Pro příklad uvádím  tedy mzdy kolem roku 1929: dělníci - 510-590 Kč/měsíc, úředníci - 1360Kč/měsíc. Ceny některých potravin: chléb (1kg) - 3,40Kč, vepřové maso (1kg) - 16,90Kč, cukr (1kg) - 6 Kč, pivo (1l) - 2,90Kč, máslo (1kg) - 25,75 Kč.

 

Zajímavé přestupky a trestné činy v Březině

Přestupek / trestný čin Udělený trest
Zcizila mák 24 hodin vězení + tvrdá lože
Odcizila smrk 3 dny tuhého vězení
Jel za tmy na neosvětleném kole 3 dny tuhého vězení
Koupila ukradenou slepici 3 dny tuhého vězení
Nechal státi koně bez dozoru 20 Kč nebo 48 hodin vězení
Zpronevěřil 840 Kč, knížku, oblečení a urazil obecního strážníka 5 měsíců těžkého žaláře
Přestupek žebroty dle § 2 zákona o tuláctví 1 týden vězení
Smíchala máslo s margarínem a prodávala 100 kč nebo 48 hodin vězení
Krádež vkladní knížky z uzamčené prádelny 4 měsíce těžkého žaláře
Uhodil pivní sklenicí do hlavy – rváčství 5 dnů vězení
Zahálčivost dle § 1 zákona o tuláctví 1 týden vězení
Kradla seno, z nouze 24 hodin vězení
Krádež koňského masa a kůže 24 hodin vězení
Nadávala hajnému z rozčílení 24 hodin vězení

 

Zajímavé přestupky a trestné činy v Proseči

Přestupek / trestný čin Udělený trest
Krádež marmelády 24 hodin vězení
Přiměla spolupachatelku ke spáchání krádeže  1 měsíc vězení
Nedodržení policejního zákazu  3 dny vězení
Srazil se s autem  100 Kč nebo 48 hodin vězení
Zanedbal povinnost, díky které byl článek trestného obsahu pojat do časopisu 200 Kč nebo 4 dny vězení
Neoprávnění obchodování a předražování  6 měsícu vězení, pokuta 10.000 Kč
Bez úřední povolení opatřil si plány zařízení na ochranu republiky 6 měsíců vězení, pokuta 3.000 Kč
Zpronevěřil gramofon  3 dny vězení
Prodával falešnou limonádu 100 Kč nebo 48 hodin vězení
Potuluje se – lennost  14 dní vězení
Vezl na saních neopatřených brzdami 15 lidí, přičemž se saně převrhly 7 dnů vězení
Zločin spoluviny na vyhnání plodu – potrat – porodní asistentky 18 měsíců vězení
Zatajil nalezenou desku 24 hodin vězení
Napsal urážlivý dopis  50 Kč nebo 24 hodin vězení

 

Zdroj: 

SOkA Blansko, Archiv obce Březina (1827-1945), III. Spisy, Trestní listy
Zdroj: SOkA Blansko, Archiv obce Proseč (1826-1945), III. Spisy, Trestní listy